Novice in dogodki

Novice in dogodki

Pomemben prispevek k razvoju sodobne metodologije ocenjevanja populacij velikih sesalcev

Raziskovalci FVO kot zunanji sodelavci mednarodnega konzorcija ENetWild od leta 2022 sodelujemo v platformi European Observatory of Wildlife (EOW), v sklopu katere smo marca 2023 izdelali strokovno poročilo za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA; European Food Safety Authority). V njem smo predstavili rezultate sočasne uporabe velikega števila fotopasti (senzorsko proženih kamer) v mnogih evropskih državah, s čimer smo pomembno prispevali k razvoju sodobne metodologije ocenjevanja populacijskih gostot velikih sesalcev.

 

Poročilo je v celoti objavljeno v periodični publikaciji EFSA Journal oz. EFSA Supporting Information.

Poročilo si lahko preberete tudi TUKAJ.

 

V Sloveniji smo člani raziskovalne skupine (poleg FVO tudi UP FAMNIT) v obdobju julij–november 2022 fotopasti postavili na 72 lokacij v Primorskem lovskoupravljavskem območju (lovišči Rižana in Vrhe Vrabče), kjer smo izvedli kar 2.219 kamera*dni monitoringa. Tako obsežen pristop nam je omogočilo sodelovanje oz. uporaba dodatnih kamer mednarodnega projekta StepChange, ki ga ob sodelovanju lovcev izvajamo v Sloveniji.

 

Populacijske gostote divjih prašičev (v proučevanem obdobju) smo v lovišču Rižana ocenili na 11,1 osebkov (SE = 4,3), v lovišču Vrhe Vrabče pa na 7,1 živali (SE = 2,5). Pridobljene izkušnje in znanje bomo s pridom uporabili in nadgradili v sklopu CRP projekta, tj. v delovnem sklopu 8, ki je namenjen prav ocenjevanju populacijskih gostot divjih prašičev z uporabo fotopasti. Marca 2023 smo kamere že namestili v lovišče Oljka Šmartno ob Paki, v naslednjih mesecih pa jih bomo še v nekatera druga lovišča vzdolž pričakovanega gradienta populacijskih gostot te vrste.

Nameščanje kamer v lovišču Oljka, Šmartno ob Paki

Člani projektne skupine so marca 2023 začeli s spomladanskim določanjem populacijskih gostot divjih prašičev (in drugih velikih vrst prostoživečih sesalcev), in sicer z uporabo fotopasti, pri čemer nadgrajujejo pridobljena znanja ter sodelovanje v mednarodnih projektih, tj. European Observatory of Wildlife (EOW) in StepChange (program Obzorje 2020; projekt namenjen pospeševanju sodelovanja z lovci kot pomembnimi ljubiteljskimi znanstveniki v monitoringu in raziskavah prostoživečih živali in biodiverzitete). 

Najprej so namestili večje število kamer v lovišču Oljka, Šmartno ob Paki (Savinjsko-Kozjansko lovskoupravljavsko območje, osrednja Slovenija), in sicer v sodelovanju Fakultete za varstvo okolja (FVO), Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), in lovcev lovske družine Oljka. 

Tesnost in uspešnost sodelovanja obeh akademskih institucij najbolje potrjuje projektna sodelavka Katrin Školnik Škrabe, ki je na FVO z odliko diplomirala na prvostopenjskem študiju, trenutno pa končuje magistrski študij na UP FAMNIT, in sicer z izdelavo magistrske naloge prav v sklopu skupnega CRP projekta.

Divji prašič: kaj že vemo in kaj bi še želeli ugotoviti o vrsti v Sloveniji

Na 14. Slovenskem lovskem dnevu oz. strokovno-znanstvenem posvetovanju »Lovstvo, trajnostna raba naravnih virov in biodiverziteta« je prof. dr. Boštjan Pokorny izvedel predavanje »Divji prašič: kaj že vemo in kaj bi še želeli ugotoviti o vrsti v Sloveniji«, v katerem je predstavil nekatere najzanimivejše domače znanstvene ugotovitve o biologiji/ekologiji divjega prašiča ter predstavil CRP projekt Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov.

Predstavitev si lahko ogledate TUKAJ, izvleček pa lahko preberete v zborniku izvlečkov (str. 13)

Objava članka v strokovni reviji Heredity

Prof. dr. Boštjan Pokorny je s soavtorji  v spletni izdaji revije Heredity objavil članek z naslovom “Spatial genetic structure of European wild boar, with inferences on late-Pleistocene and Holocene demographic history”.

Več tudi na: www.nature.com/hdy/

Uvodni sestanek

V petek, 11. 11. 2022, je na Biotehniški fakulteti potekal uvodni sestanek projektne skupine, ki so se ga udeležili predstavniki oz. koordinatorji vseh sodelujočih raziskovalnih organizacij ter predstavnik MKGP oz. vsebinski spremljevalec (dr. Matevž Adamič). Pogovorili smo se o najpomembnejših projektnih ciljih, nekoliko podrobneje smo pregledali projektne sklope, terminski plan izvedbe projekta in odgovornosti partnerjev.

Začetek projekta

Oktobra 2022 smo sodelujoči partnerji začeli izvajati projekt »Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov« (V4-2223), ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in sicer v okviru izvajanja Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

 

Raziskovalni projekt bo v obdobju 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024 izvajal konzorcij pod vodstvom Fakultete za varstvo okolja (FVO) in z udeležbo Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF), Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS); zunanja partnerska institucija pa je Vseučilišče v Zagrebu, Agronomska fakulteta (AFZG).